Regulamin sklepu internetowego mistralsprt.pl

 

Regulamin został stworzony w celu określenia zasad korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod witryną mistralsport.pl. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu ograniczenia jakichkolwiek praw konsumenta przysługujących mu na podstawie przepisów zawartych w ustawie o Prawach konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności zapisów regulaminu lub ich braku  z powyższymi przepisami pierwszeństwo mają te przepisy i należy je respektować.

Definicje:

-dzień roboczy: jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

-Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną : ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

-Klient: osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

-Sklep stacjonarny: detaliczny punkt sprzedaży prowadzony przez Salon Sportowy Mistral

-Regulamin: niniejszy regulamin

Ustawa o prawach konsumenta : ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

Zamówienie : oświadczenie woli złożone przez Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające w szczególności rodzaj, cenę i ilość produktów.

Produkt: każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego,

 

I Warunki ogólne

 

1,1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.mistralsport.pl

Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  • Właścicielem sklepu internetowego mistralsport.pl jest firma salon sportowy mistral              

84-300 Lębork ul.Orzeszkowej 12a NIP:8410002184 konto bankowe 80 1240 3800 1111 0000 4460 9830 prowadzona przez Bożenę Renusz, dalej zwana mistralsport.pl

  • Mistralsport.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem strony mistralsport.pl a także sklepów stacjonarnych.

 

1,2 Osobą kupującą w sklepie internetowym mistralsport.pl jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub każda osoba prawna zwana dalej klientem bądź kupującym.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

 

1.3Do korzystania ze Sklepu Internetowego mistralsport.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego mistralsport.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są: 

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 

1.4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego mistralsport.pl zgodnie z jego przeznaczeniem. 

1.5Salon Sportowy Mistral w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego mistralsport.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego mistralsport.pl z infrastrukturą techniczną Klienta. 

Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, w takiej sytuacji przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 6 regulaminu. Osoba zainteresowana zakupem przed złożeniem zamówienia, może szczegółowo upewnić się czy każdy element Produktu oraz jego opakowania jest zgodne z jego oczekiwaniami. 1.6Dodatkowe Informacje o Produktach oraz o opakowaniach są możliwe do uzyskania telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

1.7Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego mistralsport.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego mistralsport.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

II zasady składania i przyjmowania zamówień

 

2.1Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji, jednak jest to opcja niepolecana, gdyż wiąże się z nią mniejsza ilość przywilejów.

2.2Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

2.3Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2.4Mistralsport może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Mistralsport za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Salonu Sportowego Mistral.

                                                                                               

2.6 W celu zawarcia umowy sprzedaży Kupujący, korzystając ze strony internetowej mistralsport.pl dokonuje wyboru Produktów, uzyskuje dostęp do kolejnych zakładek po naciśnięciu odpowiednio oznaczonych interaktywnych przycisków oraz wprowadza dane zaznaczając lub wypełniając pola interaktywnych formularzy (ikon) umieszczonych w kolejnych zakładkach.

Kontynuacja procedury zawarcia umowy jest możliwa po naciśnięciu przycisku „Mój koszyk”. W zakładce „Zawartość koszyka” Kupujący otrzymuje dostęp do informacji o wybranych Produktach, ich ilości, cenach poszczególnych Produktów oraz łącznej cenie wybranych Produktów. Kupujący może zmienić ilość wybranych Produktów.

 

 

2.7 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) szacowanego czasu dostawy,

2.7W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Salon Sportowy Mistral Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

2.8Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Zamówienie Nr (...), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

2.9Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

2.9.1Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości jego potwierdzenia, w przypadku braku zapłaty zgodnie z zawartą umową, lub (zgodnie z art. 84 KC) w przypadku rażącej różnicy w cenie produktu wynikającej z awarii systemu lub błędu ludzieko w wyniku którego sklep poniósłby znaczne straty

2.10Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

 

 

III Płatność

 

3.1. Płatności mogą być dokonywane w następujący sposób:
a) płatność za pomocą systemu płatności online Przelewy24.
b) płatność za pobraniem - do rąk kuriera przy doręczaniu przesyłki.
c) płatność korzystając z Credit Agricole Raty

3.2Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT 

3.3Sklep internetowy Salon Sportowy Mistral wystawia rachunek lub na życzenie Zamawiającego fakturę VAT. Rachunek lub faktura VAT są doręczane wraz z towarem.

 

 

IVDostawa

4.1Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Polski i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Kuriera DHL

-Poczty Polskiej

-Odbiór osobisty Salon Sportowy Mistral 84-300 Lębork ul.Orzeszkowej 12a

4.3Koszty wysyłki wskazane są w zakładce „wysyłka” w której za pomocą tabeli w łatwy sposób można sprawdzić i obliczyć szacowany koszt wysyłki, który dodatkowo będzie podany podczas zatwierdzania składanego zamówienia.

4.4. Zamówienia realizowane są w następnym dniu roboczym po jego złożeniu. Natomiast dostawa przez firmę kurierską wynosi z reguły jeden dzień roboczy.

4.5Każdy Produkt zapakowany jest w oryginalne opakowanie. Dodatkowo Produkt lub Produkty składające się na zamówienie, zostają przed wysyłką owinięte folią  zabezpieczającą. Dodatkowo dla celów przewozu, Produkty mogą być  umieszczane w dodatkowym pudełku zabezpieczającym.

4.6 Zamówienia dla których wartość produktów przekracza 200zł objęte są darmową wysyłką.
4.6.1 Niezależnie od wartości zamówienia przy sposobie płatności "za pobraniem" zostaje naliczona dodatkowa opłata.
4.6.2 W przypadku przekroczenia przez klienta progu damowej dostawy o którym mowa w pkt. 4.6 i późniejszym zwrocie, w terminie do 21dni zgodnie z regulaminem, jednego z produktów tak, że wartość zamówienia spadnie poniżej kwoty obowiązującej w promocji darmowej dostawy Salon Sportowy Mistral ma prawo pomniejszyć wartość zwrotu należnego klientowi o wartość dostawy dla wybranego sposobu.

VI reklamacje

 6.1Zgodnie z treścią art., 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U.  z 2014 r. poz. 121; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 827) sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
6.2Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.  Kupujący może w ciągu roku od dnia stwierdzenia wady domagać się usunięcia wady lub wymiany rzecz na wolną od wad, roszczenie to przedawnia się  po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. W terminie roku od stwierdzenia wady (ale nie później niż w terminie 2 lat od wydania rzeczy kupującemu) r kupujący może złożyć oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej.

6.3Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres ?? wraz z opisem wady, zdjęciem umożliwiającym rozpoznanie wady i zdjęciem dowodu zakupu.Salon Sportowy Mistral zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

6.4Sprzedawca nie uwzględni reklamacji opartych na różnicy w parametrach technicznych (kolorach, rozdzielczości itp.) Produktów, wynikających z różnych ustawień monitora komputerowego,

6.5Przesyłki wysyłane na adres Sprzedawcy za pobraniem nie będą odbierane.

6.6Przesyłki z wadliwym towarem wysyłane na adres Sprzedawcy bez uprzedniego zgłoszenia reklamacyjnego w formie mailowej, lub wcześniejszego skontaktowania się ze Sprzedawcą i ustalenia odpowiedniego biegu postępowania reklamacyjnego nie będą odbierane.

VII Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

7.1 Mistralsport podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 7.2Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Salon Sportowy Mistral o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

7.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres

7.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

VIII Uprawnienia do odstąpienia od umowy (zwroty)

8.1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym rzecz weszła w Państwa posiadanie lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w jej posiadanie.

8.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo niezwłocznie, lub przed upływem 14dni wysłać towar który chcą Państwo zwrócić informując wcześniej Salon Sportowy Mistral  o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, za pośrednictwem formularza wysłanego faksem, pocztą lub mailem. Do wysłanego towaru również powinien zostać załączony prawidłowo wypełniony formularz który można pobrać tutaj, wraz z dowodem zakupu, jego brak w przesyłce może znacząco wydłużyć procedurę odstąpienia od umowy i niepotrzebnie zwiększyć koszty całej operacji.

8.3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

 

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności,  (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem.

8.5. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. By cała procedura była jak najsprawniejsza rekomendujemy wysłanie formularza odstąpienia od umowy razem z oddawanym towarem.

8.6. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8.7. Informujemy, że sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

8.8. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8.9. Informujemy, że klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu niespełniającego oczekiwań towaru do sklepu.

IX Wymiana

9.1 W przypadku gdy dany produkt nie spełnia oczekiwań klienta co do wielkości, rozmiaru, koloru, parametrów produktu Salon Sportowy Mistral oferuje darmową wymianę na ten sam produkt o innych parametrach (rozmiar, wielkość, kolor). Klient jest zobowiązany poinformować Salon Sportowy Mistral o takim zamiarze mailowo lub telefonicznie a do przesyłki skierowanej na adres sklepu dołączyć formularz wymiany. Po otrzymaniu przesyłki i stwierdzeniu zgodności produktu Salon Sportowy Mistral jest zoboiązany niezwłocznie wysłać klientowi produkt wskazany przez niego w formularzu.
9.2 Salon Sportowy Mistral informuje, że żadne przesyłki wysyłane na nasz adres za pobraniem nie będą odbierane.
9.3 Klient ponosi bezpośrednie koszty wysyłki towaru do sklepu.
9.4 Salon Sportowy Mistral zobowiązuje się ponieść kosty wysyłki związane z wysłaniem wymienionego towaru do klienta.

X OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Z zastrzeżeniem Regulaminu Administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania Zamówienia, jest Sprzedawca.             

10.2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług Sprzedawcy oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).

10.3. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.

10.4 Sprzedawca zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody osoby zainteresowanej.            

10.5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies.  

XI NEWSLETTER

11.1 Mistralsport prowadzi działania marketingowe wykorzystując newsletter 

11.2 Maile marketingowe wysyłane są tylko pod warunkiem wyrażenia zgody na ich otrzymywanie 

11.3 W dowolnym momencie sybskrybent newslettera może z niego zrezygnować

11.4 Za zapisanie do newslettera Salon Sportowy Mistral przewiduje stosowne przywileje

XII CENY ORAZ PROMOCJE

12.1 Wszystkie ceny w sklepie www.mistralsport.pl są cenami w walucie PLN 

12.2 Wszystkie ceny w sklepie www.mistralsport.pl są cenami brutto, objęte stosownym podatkiem VAT wedle obowiązujących stawek 

12.3 Jeżeli klient poinformuje podczas składania zamówienia o chęci uzyskania faktury vat, faktury imiennej, paragonu z numerem NIP powinien podczas składania zamówinia poinformować sklep o chęci otrzymania faktury. Domyślnie mistralsport.pl jako dowód sprzedaży wystawia paragony (na które wedle obowiązujących przepisów jeżeli są bez numeru nip nie można uzyskać faktury VAT dla osób fizycznych) 

12.4 Salon Sportowy Mistral zastrzega prawo do prowadzenia okresowych kampani wyprzedażowych, promocji oraz zniżek na wybrane produkty, darmowych dostaw pod warunkiem spełnienia określonych wymagań, a także specjalnych kuponów rabatowych oraz zniżek za zapisanie się do newsletter. Ponadto wybranym klientom mogą zostać przyznane specjalne karty rabatowe

12.5 Jeżeli klient jest w posiadaniu unikalnego kodu rabatowego udostępnionego mu przez mistralsport.pl aby skorzystać z promocji powinien go wpisać w odpowiednim polu podczas procesu skladania zamówienia lub w podsumowaniu koszyka. Odpowiedni rabat zostanie naliczony przez system w podsumowaniu zamówienia

XIII Postanowienie końcowe

13.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów i przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu

13.2. Wszelkie spory wynikłe w związku z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem umowy zawartej z Kupującym w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego.

 

Powyższy regulamin obowiązuje od 1.11.2016r
ostatnia aktualizacja 04.04.2020r